Polgárőrség

Karcag Városi Polgárőr Egyesület
5300 KARCAG
Kossuth tér 1.

A Karcag Városi Polgárőr Egyesület 1995-ben tartotta alakuló gyűlését, 1998. január 1. óta közhasznú szervezet.
Az egyesület azóta folyamatosan működik, taglétszáma 2005. májusában 41 fő.

2005. február 7-én elnökségi tisztújító közgyűlést tartott az egyesület, melyen a következő személyek lettek megválasztva:

Elnök:

Rigó Zoltán

06-70/334-6839

Elnökhelyettes:

Medgyesi István

06-70/374-9488

Titkár:

Farkas János

06-30/621-1317

Szolgálatvezető:

Harsányi Lajos

06-20/419-0898

Elnökségi tag:

Vincze Sándor

06-70/374-9489

A Karcagi Polgárőr Egyesület vezetői és tagjai szeretettel várják a város közrend védelméért, a közbiztonság javítása érdekében az emberi jogok tiszteletben tartásával személyesen tenni kívánó lakosok jelentkezését.

Jelentkezni lehet a vezetőség tagjainál telefonon, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre eljuttatott jelentkezési kérelemmel, illetve személyesen összejöveteleinket, amit minden hónap első hétfőjén 18.00 órai kezdettel a karcagi Városgondnokság telephelyén tartunk. Cím: Karcag. Villamos u. 109.

Amennyiben lehetősége van rá, hogy Egyesületünk munkáját anyagilag támogassa, úgy a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 70100114-10005491 számlaszámra juttathatja el felajánlását.

Ha adója 1 %-ával támogat, adományát a
18827776-1-16 adószámra várjuk

A polgárőr mozgalom célja

A közrend védelme, a bűncselekmények számának csökkentése, a közbiztonság javítása. A polgárőr mozgalom összefogja a fenti cél érdekében tenni akaró állampolgárokat, megteremti a szervezett és célirányos cselekvés feltételeit és annak társadalmi hátterét a bűnmegelőzés, a bűnözés elleni fellépés, a gyermek és ifjúságvédelem, a kábítószer fogyasztás visszaszorítása, a környezetvédelem és a közlekedésbiztonság javítása terén.

A polgárőr mozgalom főbb jellemzői:

önkéntesség és törvényesség

az emberi jogot tiszteletben tartása

ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység

politika semlegesség

A polgárőr mozgalom szervezeti keretei:

A cselekedni kívánó állampolgárok elsősorban lakóterületi alapon, önálló egyesületekbe tömörülve vesznek részt a polgárőr mozgalomban. Az egyesületek tagjai a polgárőrök. A mozgalom célkitűzései az egyesületek összehangolt tevékenységével érhetőek el, ezért azok kerületi-, területi-, fővárosi-, megyei szövetségekbe tömörülnek, amelyek munkáját az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) koordinálja. A -polgárőr- név védett, csak az OPSZ-hez tartozó, a követelményeket teljesítő egyesületek tagjai használhatják.

A polgárőr egyesületek tevékenysége:

Az egyesületek saját tevékenységi körüket - amely nem lehet ellentétes az OPSZ alapelveivel - működési területük sajátosságainak megfelelően választják meg. A tevékenység kiterjedhet:

Bűnmegelőzési kiadványok terjesztésére

Iskolai bűnmegelőzési programokban való részvételre

Előadások, bemutatók, kiállítások, tanácsadások szervezésére

Közbiztonsági és bűnmegelőzési járőrtevékenység, figyelőszolgálat végzésére

Lakossági, önkormányzati stb. rendezvényeken rendezői feladatok ellátására, stb.

Mi a különbség a rendőr, a vagyonőr és a polgárőr között?

A rendőr a rendőrség hivatásos állományú tagja, hatósági - intézkedési, fegyverviselési, stb. - jogosítványokkal rendelkezik, munkájáért fizetést kap, egyenruhát, felszerelést a rendőrség biztosít a számára. A vagyonőr rendszerint valamilyen vagyonvédelmi társaság (Kft, Rt, Bt, stb.) alkalmazottjaként - munkaszerződéssel - a megbízó telephelyét, irodáját, stb. őrzi, azaz munkaidőben, fizetés ellenében, magánterületen végez őrző-védő tevékenységet. Hatósági jogosítványai nincsenek, de a megbízó területén belül jogosult lehet pl. a gyanús személyek megállítására, igazolásra felszólításra. Felszerelését, eszközeit a munkáltató biztosítja.

A polgárőr elsősorban közterületen, szabadidejében és saját költségén (tagdíjak, felszerelés, telefon-, és benzinköltség, stb.) teljesíti önként vállalt kötelezettségét. Hatósági jogosítványokkal nem rendelkezik. A Btk. 29. §-ában rögzített jogos védelem lehetőségét kötelezettségként önkéntesen felvállalja. Szolgálatát külön díjazás nélkül látja el.

Ki lehet egyesületünk tagja?

Ki lehet polgárőr?
Minden büntetlen előéletű, nagykorú magyar állampolgár (vagy Magyarországon letelepedett külföldi), aki egyetért a polgárőrség céljaival és hajlandó tevékenyen részt venni azok megvalósításában.

Hogyan lehet valaki polgárőr?
Jelentkeznie kell valamelyik (lehetőleg a lakóhelyi) polgárőrszervezetnél, ahol elbeszélgetnek vele arról, hogy miért szeretne polgárőr lenni és mit is jelent a polgárőr feladatok vállalása. Ezután kitölti a belépési nyilatkozatot és adatlapot, majd előéletét a kerületi rendőrség leellenőrzi. Ezután következik az egy éves próbaidő, amely alatt önálló szolgálatot nem teljesíthet. A próbaidő sikeres teljesítése után kaphat polgárőr igazolványt és válhat a polgárőrség teljes jogú tagjává.

Milyen ismeretekre van szüksége a polgárőrnek?
Az eredményes szolgálatellátás érdekében (hogy valóban segíteni tudjon, ha kell) a jól képzett polgárőrnek rendelkeznie kell az alapvető jogi-, rendészeti-, vagyonvédelmi-, kriminalisztikai-, elsősegély nyújtási-, mentési és katasztrófa elhárítási-, tűzoltási- és vegyvédelmi ismeretekkel.

Mire jogosult a polgárőr?
A polgárőr szervezet tagjai megtehetnek mindent, amit törvény nem tilt, mindent, amit állampolgárként is megtehetnek. Amikor jogos védelmi, stb. helyzetben cselekszenek, nem mint egy különleges hatáskörrel felruházott csoport tagjai, hanem mint állampolgárok tevékenykednek. A különbség -csak- annyi, hogy tevékenységük nem véletlenszerű, esetleges, egyéni, hanem szervezett, tudatos, közös cselekvés.

A polgárőrség önálló független szervezet, amely nem alá-, hanem mellérendeltségi viszonyban áll a Rendőrkapitányságokkal.

Az előre tervezett, rendőrséggel közös akciókban a polgárőr az akciót irányító rendőr utasításait követi, mert az intézkedés jogszerűségéért ilyen esetben az akciót irányító rendőr a felelős. A közös szolgálatban a polgárőr feladatai az intézkedés zavartalanságának, a saját és a rendőr biztonságának biztosítása.

A polgárőr szolgálat fajtái
A polgárőr szolgálat két alapvető fajtája a -látható- és a -nem látható- szolgálat. A látható szolgálat a formaruhás, feliratos autóval történő nyílt szolgálatellátást (pl. járőrözést) jelenti, míg a nem látható szolgálat a civil ruhás, civil autós, kívülállók részére láthatatlan jelentétet, megfigyelést jelenti. Az első célja a bűnmegelőzés a nyílt, jól látható jelenléttel, a második célja pedig az elkövetők tettenérése, leleplezése.

Jellemző szolgálati fajták:
1. Járőrszolgálat
A járőrszolgálat a közterületek és nyilvános helyek polgárőri ellenőrzésének formája. A járőrszolgálat során két vagy több polgárőr együttesen lát el közrendvédelmi, bűnmegelőzési feladatokat.
A járőrszolgálat lehet:
- gépkocsizó
- gyalogos
- motoros
- kerékpáros
A járőrszolgálat feladata, hogy meghatározott útvonalon visszatérően - változó időközönként - polgárőr járőr jelenjen meg, megelőzve ezzel a bűncselekmények elkövetését, illetve az észlelt bűncselekményeket megakadályozza, az elkövetőket tetten érje és elfogja. Feladata még a helyi rendőri szervnek történő segítségnyújtás is. A járőrvezető az észlelt eseményeket köteles azonnal jelenteni a szolgálatvezetőnek, majd annak útmutatása szerint eljárni.
A polgárőr járőr az alábbi esetekben léphet közbe:
- bűncselekmény elkövetőjének tettenérésekor
- bűncselekmény gyanúja esetén a rendőrjárőr kiérkezéséig
- ha a közbelépésre rendőr kéri fel
- ha a beavatkozás hiányában saját vagy mások testi épsége vagy élete veszélybe kerülhet, illetve tetemes anyagi kár keletkezhet

2. Figyelő szolgálat
Egy vagy több objektum, terület konkrét céllal és feladattal, esetenként a rendőrséggel egyeztetett közös megfigyelése.
Figyelő szolgálat esetén a figyelők folyamatos (rádió) kapcsolatot tartanak az ügyeletessel és/vagy a járőrökkel, közös szolgálat esetén az örs ügyeletessel.
Figyelők csak akkor avatkozhatnak közbe, ha a járőr nem elérhető, illetve messze van, és erre az ügyeletestől engedélyt kapnak.

3. Rendőrséggel közös szolgálat
A rendőri szerv előzetes felkérése, akcióterv alapján, bűnmegelőzési, közrendvédelmi, közlekedésbiztonsági akciókban való részvétel.
Ilyen esetekben a rendőrségi eligazítás, illetve a jelenlévő rendőr utasításai alapján kell eljárni.

4. Felügyeleti (rendezvénybiztosítási) szolgálat
Felügyeleti szolgálatot olyan közönséget vonzó rendezvényen, kulturális, sport és egyéb létesítményben lehet szervezni, ahol a közrend, közbiztonság, illetve a résztvevők biztonságának fenntartása érdekében ez szükséges.
Felügyeleti szolgálatot mindig felkérésre lehet szervezni.
Felügyeleti szolgálatban csak az arra kijelölt személyek vehetnek részt, meghatározott ruházatban és felszereléssel, fényképes kitűzővel.A szolgálat ellátása során a kijelölt szolgálatvezető (a biztosítás parancsnoka) a helyszínen egy személyben dönt minden felmerülő kérdésben.

5. Jelzésadás
A polgárőr bármikor - szolgálaton kívül is! -, ha a rendőri intézkedést igénylő eseményt észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az ügyeletesnek, vagy a területen szolgálatot teljesítő rendőr-, vagy polgárőr járőrnek.
Nem rendőri intézkedést igénylő esemény, jelenség észlelésekor (súlyos környezetszennyezés, engedély nélküli szemét-, törmelék lerakás, csőtörés, leszakadt elektromos vezeték, stb.) értesíteni kell a Polgármesteri Hivatalt, illetve a megfelelő szervet (Közterület Felügyelet, Vízművek, Elektromos Művek, stb.).
a jelzésadásról adatlapot (RK lapot) kell felvenni, feltüntetve az időpontot, helyszínt, eseményt, tett intézkedést, a bejelentést vevő nevét és telefonszámát, majd átadni az ügyeletesnek.

Milyen felszerelést használnak a polgárőrök?
1. Kötelező felszerelés:
- személyi igazolvány
- polgárőr igazolvány és szolgálati jelvény
- zseblámpa
- notesz, toll
- gk. vezetőknél forgalmi engedély, jogosítvány

2. Ajánlott felszerelés:
- távcső
- fényképezőgép vagy videokamera
- rádiótelefon vagy telefonkártya

A polgárőr a részére személy szerint - hatóságilag - engedélyezett önvédelmi fegyverét, illetve az engedélyhez nem kötött önvédelmi eszközét - rejtve - szolgálatban is magánál tarthatja, de ezeket csak saját felelősségére, a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan megtartása mellett használhatja.

Tagfelvételi kérelem:   Letöltés