Hasznos linkek

SAJTÓANYAG

 

 


A települést/szervezetet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

 

Állampapír befektetések a Magyar Államkincstárban

 

 

 
 
 

Közvilágítási hibabejelentés

Önkormányzati jelentés

A képre kattintva ingyenesen letölthető Karcag város Önkormányzati jelentése PDF formátumban:

Letöltés a képre kattintva

Látogató számláló

Ma73
Tegnap487
Ezen a héten2737
Ebben a hónapban3220
Összes1281403

2019-12-07

Tájékoztató a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás működéséről, eredményeiről és célkitűzéseiről

Jász-Nagykun-Szolnok megye területe 7 kistérségre tagozódott, melyeknél a statisztikai kistérség területi, földrajzi behatárolást jelent. A kistérségek területét a hozzájuk sorolt települések területe és azok közigazgatási határa szabja meg. A Karcagi Statisztikai Kistérség 5 települést foglal magában: Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kisújszállás és Kunmadaras településeket, területi mérete alapján Jász-Nagykun-Szolnok Megye legnagyobb kistérsége, összlakossága a Belügyminisztérium 2005. január 1-ei hivatalos adata szerint 47.627 fő.

Az Országgyűlés megalkotta a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényt, és ezzel célirányosan meghatározta azokat a feltételeket, amelyek teljesítése esetén a kistérség önkormányzatai önkéntes társulást hozhatnak létre, ahol a Társulási Tanács irányításával közszolgáltatási feladatokat láthatnak el. Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy a többcélú kistérségi társulás gyakorlatilag önálló szervezetként láthassa el azokat a kötelező és szabadon választott feladatokat, melyeket az egyes önkormányzatok önállóan, vagy gazdaságosan nem lennének képesek ellátni. A többcélú kistérségi társulások támogatási rendszere arra ösztönöz, hogy a kistérségi közszolgáltatási rendszerébe valamennyi önkormányzat részt vegyen, és közösen lásson el közszolgáltatási feladatokat. A többcélú kistérségi társulások támogatást igényelhetnek a közszolgáltatások magasabb színvonalon történő, hatékonyabb ellátására, részben központi költségvetési forrásból, részben pedig pályázati úton jogosultak a többlettámogatásra.

Valójában két nagy feladatcsoport közös ellátására szerveződik a többcélú kistérségi társulás. Egyrészt a területfejlesztési feladatok ellátására - valamennyi kistérségi önkormányzat részvételével, másrészt - az oktatási, szociális és egészségügyi feladatok ellátására szolgáltatásszervezés vagy intézmény fenntartás útján.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulást 2004. június 29-én a Karcagi Kistérség mind az 5 településének önkormányzata hozta létre karcagi székhellyel.

A Társulás vezető, közös döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melynek tagja az 5 tagtelepülés polgármestere, azonos szavazati joggal. A Társulási Tanács elnöke Karcag város - mint társulási székhely - polgármestere Dr. Fazekas Sándor, a Társulási Tanács választott elnök helyettese Kecze István, Kisújszállás város polgármestere. További tagja Berekfürdő polgármestere, Cséti Attila, aki egyben a Pénzügyi Bizottság tagja is, Kunmadaras polgármestere, Márki Sándor, aki szintén a Pénzügyi Bizottságnak is tagja, valamint Bogdán Péter, Kenderes város polgármestere, aki egyben a Társulás Pénzügyi Bizottságának Elnöke is.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének működéséhez a személyi és tárgyi feltételeket a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala biztosítja. A Kistérségi Társulás munkaszervezete a Hivatal Gazdálkodási és Kistérségi Irodáján belül 3 fő munkatárssal végzi feladatait.

A Társulásnak a többcélúság biztosítása érdekében kötelező jelleggel 3 közszolgáltatási feladatot kellett vállalnia, valamint a területfejlesztési feladat ellátását, mely feladat minden kistérség számára kötelezően ellátandó.

A Társulás a közoktatási feladatok közül szakszolgálati területen, azon belül a logopédiai ellátással és a nevelési tanácsadással kapcsolatos feladatokat vállalta.

Az egészségügyi feladat ellátását a kistérségi központi ügyelet kialakításával és megszervezésével biztosítja.

A gyermekjóléti alapellátáson belül a gyermekek átmeneti otthonának kialakítását és működtetését tűzte ki célul a Társulás.

A kötelező feladatokon kívül a Társulás vállalta a belső ellenőrzési feladat ellátását a Kistérség egész területére kiterjedően.

A Belügyminisztérium pályázati kiírása alapján 2004. évben a vállalt feladatok ellátására pályázat került benyújtásra. Az elbírálás eredményeként több mint 40 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás az alábbi feladatokra a következő bontásban:

1. Közoktatás

16,1

mFt

2. Egészségügyi alapellátás

6,6

mFt

3. Területfejlesztés

9,0

mFt

4. Belső ellenőrzés

8,7

mFt

2005. évben és 2006. év elején normatív állami támogatás igénylésére volt lehetőség, statisztikai adatok alapján. Az elbírálást követően az alábbi feladatok ellátására kaptunk működési támogatást 2006. évben:

Közoktatási szakszolgálati feladatok ellátására

8.712

ezer Ft

Belső ellenőrzési feladatra

1.620

ezer Ft

Közszolgáltatások általános működési támogatása

20.000

ezer Ft

A fenti összegek meghatározott célra biztosítottak. A feladatellátásra már megkapott, kiutalt pénzeszközök felhasználása jelenleg folyamatban van. Néhány feladat ellátására a támogatási összeg kiutalása még folyamatban van.

 

Közoktatási feladat

E feladaton belül két szakszolgálati feladat ellátását vállalta a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás: logopédiai és a nevelési tanácsadói feladatok. Ezen feladatok ellátása kistérségi szinten 2005. július 1-től biztosított.

A településekkel a megállapodások megkötésre kerültek, miszerint a nevelési tanácsadói feladatokat kistérségi szinten Karcag látja el a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat közreműködésével.

A logopédiai feladat ellátásával a Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Karcagon a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálatot bízta meg Karcag város közigazgatási területén tanuló gyermekek ellátásával, Kisújszálláson a Kossuth Lajos Általános Iskola látja el Kisújszállás és Kenderes közigazgatási területét, valamint Berekfürdő és Kunmadaras tekintetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat kapott megbízást a feladat ellátására.

Pályázati pénzeszközből minden településen kialakításra kerültek a logopédiai szobák, amelyek felszereltségükben is megfelelőek és így az új, korszerű környezetben kezdődhetett meg a munka. A feladatok 2005. évi működtetéséhez és ellátásához a szükséges pénzügyi fedezetet a Kistérségi Társulás az idei évre jóváhagyott normatív támogatásból biztosítja.

 

Egészségügyi alapellátás

A 2004. évben nyert pályázati pénzből még tavaly novemberben be lett szerezve 1 db Suzuki Grand Vitara gépkocsi és minden településre 1-1 számítógép. A Társulási Tanács több ízben egyeztetett a központi alapellátási ügyelet működtetéséről, az egyeztetések eredményeként a társult önkormányzatok mindegyike döntött arról, hogy a továbbiakban az ügyeleti szolgálatot a Karcag Városi Önkormányzat Háziorvosi Intézményén, mint a Kistérségben a központi alapellátási ügyeletet biztosító Működtetőn keresztül kívánja biztosítani.

A kistérségi központi alapellátási ügyelet kistérségi ellátásáról szóló megállapodás 2005. május 18-án került aláírásra a Társulási Tanács és a Háziorvosi Intézmény között. Ez a szerződés - az időközbeni intézményi átszervezés miatt - a Kátai Gábor kórházzal módosításra, aktualizálásra került. A kistérségi központi ügyelet 2 telephelye - Kunmadaras és Kisújszállás -, ahol közvetlen szolgáltatók látják el a feladatot. Berekfürdő ellátását e tekintetben közvetlenül a karcagi székhelyről, míg Kenderes ellátását a kisújszállási telephely biztosítja.

2005. évi pályázat keretében került benyújtásra egy, a központi diszpécser szolgálat kialakításának tervezete Karcagi központtal, a mentőszolgálattal együttműködésben, 2006. január 1-től kezdődően. Ez azt jelentené, hogy egy telefonszámot kell tárcsázni a kistérség bármely településéről, és minden hívás a központba futna be, ahol egy szakember döntené el, hogy a betegnek milyen ellátásra van szüksége (orvos, mentő vagy éppen rohamkocsi). A kistérségi központi diszpécser szolgálat kiépítéséhez szükséges összeg 2,5 mFt. A Belügyminisztérium - 2005. júliusi döntése alapján - a feladatellátáshoz megpályázott összeg 100 %-át megítélte vissza nem térítendő állami támogatásként. A karcagi mentőszolgálat épületében lenne egy helyiség biztosított, ahol kialakítható a feladat ellátáshoz szükséges feltételrendszer.

 

Gyermekjóléti alapellátás

E feladaton belül gyermekek átmeneti otthonának megvalósítását vállalta fel a Társulás. A gyermekek átmeneti otthona a Társulási Tanács döntése alapján, Kunmadarason a volt Petőfi Filmszínház épületéből kerülne kialakításra.

A 2005. évben - több mint 48 millió Ft összegű támogatásra - pályázat került benyújtásra a Belügyminisztériumhoz, amely tartalmazza az épület átalakítását, valamint teljes berendezését is. Az átalakított épület 12 gyermek befogadására, elhelyezésére és ellátására alkalmas átmeneti gyermekotthonná válna.

A Belügyminisztérium 2005. júliusi döntése alapján a feladathoz megpályázott összeg 100 %-át megítélte vissza nem térítendő állami támogatásként.

Az épület átalakítási munkáját egyszerű közbeszerzési eljárás keretében a NÉPSZER KFT. nyerte el, bruttó 45.535 ezer Ft vállalási áron.

A munkálatokat - szerződéskötést követően - 2006. január hónapban megkezdték.

A szerződésben vállalt befejezési határidő 2006. november 30-a.

Az épület felújítási, átalakítási munkálatai a kivitelező pályázatában vállalt határidőre befejeződtek. A berendezések beszerzése is megtörténik a vállalt határidőn belül.

Az intézmény a működését várhatóan 2007. január 1.-vel kezdi meg.

A gyermekek átmeneti otthonába a Gyvt. 50.§ (1) bekezdése szerint az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy az elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.

Az intézménybe a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével - ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani. A gyermekek átmeneti otthonában a gyermek otthontalanná vált szülője is elhelyezhető, mivel a Gyvt. előírásai szerint a 14. életévét be nem töltött gyermeket szüleitől elválasztani kivételesen indokolt esetben lehet. A gyermekek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

 

Területfejlesztés

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény alapján a területfejlesztés és területrendezés alapvető céljai és feladatai többek között a következők: a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése, a térségek és települések közötti különbségek mérséklése, az ország településrendszerének, harmonikus fejlődésének elősegítése, a térségi és helyi közösségek területfejlesztési elképzeléseinek elősegítése, összehangolása az országos célkitűzésekkel.

Ezen belül a Társulás a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatainak ellátása keretében együttműködik a helyi önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, a kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt társadalmi, gazdasági és helyi szervezetekkel. A kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési elképzeléseivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulási és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit.

Még a 2005. évben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Stratégiai Fejlesztési Program előkészítése során a Kistérség együttműködési megállapodást kötött a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség KHT-val, aminek keretében 20 fejlesztési program került beküldésre a KHT részére. Ezek a programok felölelik a települési elképzelések jelentős részét.

A feladat elvégzéséről a Kistérség és a KHT teljesítési jegyzőkönyvet vett fel 2006. április 24-én, melyben a felek egyeztettek abban, hogy a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás az együttműködési megállapodásban rögzített feladatokat a megfelelő minőségben és módon végezte el.

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség KHT-val kötött a Kistérségi Fejlesztési Tanács "Az NFT házhoz jön" program keretében együttműködési megállapodást.

A program célja, hogy

elősegítse az EU-alapok által kínált fejlesztési, pályázati lehetőségek megismerését az önkormányzatok, intézmények, a civil szféra, a vállalkozások számára;

részt vegyen abban a tervező, projekt előkészítő és megvalósítást segítő munkában, amelyen keresztül a kistérségi tanácsok, illetve társulások bekapcsolódhatnak a 2004-2006 közötti Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásába, valamint a 2007-2013 közötti második Nemzeti Fejlesztési Terv megalapozásába és a végrehajtásába;

elősegítse a pályázók, illetve a kedvezményezettek és az egyes operatív programokat végrehajtó intézmények - irányító hatóságok és a közreműködő szervezetek - közötti kapcsolattartást és kommunikációt;

segítséget nyújtson a támogatásra kiválasztott projektek kedvezményezettjei számára a fejlesztések megvalósítása során felmerülő gyakorlati kérdések megválaszolásában, az esetleges problémák megoldásában;

hozzájáruljon az EU-források segítségével megvalósuló fejlesztések eredményeinek kommunikációjához.

Hozzájáruljon a fejlesztéspolitika regionális megerősítéséhez kistérségi szinten is.

Nyilvánvaló, hogy ennek a munkának a java ezután következik, és elsősorban a 2007-2013-as időszakot öleli át. Ugyanakkor elmondható, hogy a kapcsolattartónkkal, az egyébként kisújszállási illetőségű Nagy Zsuzsannával jó kapcsolatot sikerült kialakítani, ami garanciája lehet a további hatékony közös munkának.

További jelentős változás, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal észrevételének és a vonatkozó jogszabálynak megfelelően a területfejlesztési témákat elkülönítettük a tanácsülések más tárgyalandó anyagaitól. Területfejlesztési feladatokkal kapcsolatban a Társulási Tanács, mint Fejlesztési Tanács jár el.

A Fejlesztési Tanács határozatait külön tartjuk nyilván, üléseiről külön jegyzőkönyv készül.

Az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is tárgyalja a Fejlesztési Tanács a kistérségből benyújtott regionális és megyei területfejlesztési pályázatokat, és egyezség született a pályázatok támogathatóságáról. A pályázatok beadási határideje minden egyes előirányzat, jogcím esetében 2006. február 15-e volt.

 

Belső ellenőrzés

A Társulási Tanács 2005. I. negyedévében döntött arról, hogy a belső ellenőrzési feladat ellátását kistérségi szinten biztosítja. Tekintettel arra, hogy a Társulásnak önálló munkaszervezete nincs, ezért a Tanács a feladat ellátásával a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát bízta meg. A hatékonyság és költségtakarékosság követelményének figyelembevételével valamennyi önkormányzat, valamennyi intézményére kiterjedően - ami összesen 56 intézmény - a Kistérség látja el a feladatot 2005. február 15-től kezdődően.

2005. évhez képest a tagönkormányzatok intézményi gazdálkodási jogköreinek összetétele - ezzel együtt a száma is - megváltozott 2006. évre, mely változás kistérségi szinten belső ellenőrzésbe bevont intézmények számának 56-ról 52-re történő csökkenését jelentette.

A Társulás pályázati pénzből, a hatékonyabb feladatellátás érdekében biztosított minden belső ellenőrnek 1 notebook-ot és 1 mobil telefont.

 

A kötelező és vállalt feladatokon kívüli tevékenységek

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújtott be a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz a parlagfű-mentesítés érdekében beszerezhető fűkaszák és GPS helymeghatározó készülékek beszerzésére. A pályázat nyertesként lett elbírálva, így 5 db fűkasza beszerzése megtörtént, összesen 1 millió forint összegben. Lehetőség nyílt még 2 db GPS készülék beszerzésére, összesen 200 ezer Ft összegben. A fűkaszák minden településre el lettek juttatva, ahol szolgálják a szebb, kulturáltabb és nem utolsó sorban parlagfű-mentesebb környezet kialakítását.

A Belügyminisztérium Országos Bűnmegelőzési Központ által kiírt "Önkormányzati Társulások közbiztonsági, bűnmegelőzési programjainak támogatására" című pályázatán is támogatást nyertünk 2,2 mFt összegben, plusz 25% önerő biztosítása mellett. A pályázati pénzeszközök felhasználása, a rendezvények megszervezése a települési Polgárőrségek bevonásával elkezdődött, folyamatban van.

A Magyar Fejlesztési és Hitelbank Rt. szponzori támogatásként felajánlott a Kistérség részére egyszeri vissza nem térítendő támogatást 400 ezer Ft összegben. Ezt a támogatást kulturális rendezvények megszervezéséhez, színvonaluk emelése érdekében lehetett felhasználni. A kapott támogatás - a Társulási Tanács döntése alapján - lakosság arányosan került felosztásra a települések között.

Az elmúlt évben az E.ON Tiszántúli áramszolgáltató ZRt.-vel több alkalommal tárgyalt a Társulás annak érdekében, hogy ZRt. a lakossági és önkormányzati fogyasztók részére személyes képviseletet biztosítson a kistérségben. 2006. márciusában megállapodás jött létre az E.ON ZRt.-vel, a felek közösen megoldást találtak az ügyfélfogadás biztosítására, melynek alapján heti egy alkalommal Karcagon és ugyancsak egy alkalommal Kisújszálláson fogadóórát tart a Társulás és az E.ON ZRt. által közösen kiválasztott személy. Az ügyfélfogadás költségeit, amely magába foglalja a megbízási díjat, internet használatot, irodahasználatot, gépkocsi-használatot havi 250.000.- Ft + ÁFA összegig az E.ON ZRt. vállalta. Jelenleg az E.On Zrt-vel kötött megállapodás 2006. december 31-ig került meghosszabbításra.

2006. tavaszán a Belügyminisztérium pályázatot írt ki sportpályák felújítására. A maximális támogatás kistérségenként 8.000.000.- Ft volt, melyhez 40 % saját forrást kellett vállalni a benne résztvevő önkormányzatoknak. Négy település, Kisújszállás, Berekfürdő, Karcag, Kunmadaras jelezte, hogy szeretne részt venni a pályázatban, és a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja. Az anyag határidőre benyújtásra került és összesen 7.500.000.- Ft támogatásban részesítették a kistérséget. Kisújszálláson a futópálya rendbe tétele, valamint gerelyhajító, távol - és magasugró pálya kialakítását tervezték. Berekfürdőn lelátókat, padokat javítanak, a korlátokat festik, pótolják és a füves pályát teszik rendbe. Karcagon megvalósul az öltöző épület felújítása. Kunmadarason futópálya, futófelület felújítására és a röplabda pálya aszfaltozására kerül sor. A településeken a felújítási munkálatok már elkezdődtek, Karcagon már be is fejeződtek.


Az Általános tájékoztató letölthető DOC formátumban: Alt_tajekoztato_KTKT.doc

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Adatkezelési tájékoztatónk.