Hasznos linkek

SAJTÓANYAG

 

 


A települést/szervezetet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

 

Állampapír befektetések a Magyar Államkincstárban

 

 

 
 
 

Közvilágítási hibabejelentés

Önkormányzati jelentés

A képre kattintva ingyenesen letölthető Karcag város Önkormányzati jelentése PDF formátumban:

Letöltés a képre kattintva

Látogató számláló

Ma203
Tegnap487
Ezen a héten2867
Ebben a hónapban3350
Összes1281533

2019-12-07

Megállapodás A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás működtetésére

 

M E G Á L L A P O D Á S

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás  működtetésére

- egységes szerkezetben -

M E G Á L L A P O D Á S

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás működtetésére

 

 

A Karcagi Kistérség településeinek önkormányzati képviselő-testületei – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-a alapján a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó szabályozás törvényi rendelkezéseinek megfelelően

 

-        a kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása, valamint

-        együttműködéssel, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával magasabb szintű ellátás, szolgáltatás biztosítsa érdekében

 

jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban: Társulás) létrehozásában állapodnak meg.

 

I.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 

1.      A Társulás neve: Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás).

 

2.      A Társulás székhelye: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.

 

3.      A Társulás tagjai:

 

Kistérségi tagok

Székhely

Képviselője

Lakosság száma                      

2014. január 1.

Berekfürdő Község Önkormányzata

5309 Berekfürdő, Berek tér. 15.

Molnár János

1098

Karcag Városi Önkormányzat

5300 Karcag, Kossuth tér 1.

Dobos László

20283

Kenderes Város Önkormányzata

5331 Kenderes, Szent István út. 56.

Pádár Lászlóné

4475

Kisújszállás Város Önkormányzata

5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.

Kecze István

11257

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata

5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1.

Guba László Albert

5502

Kistérség lakosság száma összesen:

42615

 

 

4.      A Társulás működési területe: Karcagi Kistérség közigazgatási területe.

 

5.      A Társulás bélyegzője: kör alakú, középen a Magyar Köztársaság címere, a kör szélén a „Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Karcag” körbefutó felirattal.

 

6.      A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén teljes jogkörrel az alelnökeinek valamelyike, mindkettőjük akadályoztatása esetén a Társulás Tanácsa által megbízott polgármester látja el.

 

7.      A Társulás gazdálkodási jogköre, jogállása:

 

A társulás jogi személyként működő, önálló bankszámlával rendelkező gazdálkodó szerv.

A társulás pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Karcagi Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Gazdálkodási és Kistérségi Irodája látja el.

A Polgármesteri Hivatal és a Társulás közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendje a két intézmény közötti megállapodás rendezi.

 

8.      Az alapító önkormányzatok a Társulást legalább 3 éves időtartamra hozták létre.

 

9.      A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás feladat és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőit. Az alapítói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. A kinevezési jogkört a Tanács, az egyéb munkáltatói jogkört a Tanács elnöke gyakorolja. A kinevezési és egyéb munkáltatói jogkör tartalmára a Mötv. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

Amennyiben a Társulás intézményt vagy más közös szervezetet alapít, az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezéseket az alapításkor állapítja meg.

 

 

II.

 

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA

 

1.       Szervezeti keretet biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési

rendszerének.

 

2.      Az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének kialakítása, szervezése, összehangolása, működtetése, fejlesztése (térségi feladatellátás).

 

3.      Egyes ágazati feladatok közös szervezése, összehangolása, ellátása (ágazati feladatellátás).

 

4.      A Társulás feladatként ellátandó tevékenysége:

 

a)      TEÁOR száma:          8411    Általános közigazgatás

 

b)     Alaptevékenysége:

 

Kormányzati funkció:

011130            Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

            013210            Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

            031060            Bűnmegelőzés

            045160            Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

            051040            Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

            072112            Háziorvosi ügyeleti ellátás

            072311            Fogorvosi alapellátás

            074011            Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

            074031            Calád és nővédelmi egészségügyi gondozás

            074032            Ifjúság-egészségügyi gondozás

            074040            Fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás

            081045            Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

            081071            Üdülői szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés 

098023            Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai

            101141            Pszichiátriai betegek nappali ellátása

            101142            Szenvedélybetegek nappali ellátása

            101221            Fogyatékossággal élők nappali ellátása

            102023            Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

            102024            Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

            102031            Idősek nappali ellátása  

            102032            Demens betegek nappali ellátása

            104012            Gyermekek átmeneti ellátása

            104031            Gyermekek bölcsődei ellátása

104035            Gyermekétkeztetés bölcsődében,fogyatékosok nappali intézményében

104042            Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

104043            Család- és gyermekjóléti központ

            107051            Szociális étkeztetés

            107052            Házi segítségnyújtás

            107055            Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

 

5.      A fenti feladatok ellátása során követendő eljárást e megállapodás rögzíti.

 

6.      A Társulás az e megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól függően fokozatos bevezetéssel végzi. (A fokozatosság elve nem vonatkozik a jogszabályváltozás miatt kötelezővé váló feladatokra.)

 

7.      A Társulás a II/1. pontban meghatározott feladatok ellátása során

 

-        szakmai és komplex program előkészítő,

-        javaslattevő,

-        programmenedzselő,

-        koordináló,

-        döntést hozó, végrehajtó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő tevékenységet folytat.

 

III.

 

A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI

 

A/ Döntéselőkészítő, koordináló és végrehajtás szervező feladatok

 

1.      A programok tervezése és előkészítése során számba kell venni, hogy:

 

-        milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a célok megvalósításához,

-        milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és működtetése indokolt,

-        fel kell kutatni a szóba jöhető állami és nem állami, külső és helyi forrásokat,

-        vizsgálni kell, hogy más kistérségekkel az együttműködésnek milyen eljárása és módozata lehet (az ilyen irányú alternatívák elemzését előnyeivel, hátrányaival számba kell venni),

-        a tervezés során a Társulás települései, és más érintettek érdekviszonyait fel kell tárni, az érdekeket össze kell hangolni,

-        a programtervezésnél a lehetséges együttműködők teljes körét fel kell tárni.

 

 

2.      A Társulás (a program előkészítést követően) aprogrammenedzselés során:

 

-        figyelemmel kíséri, és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel kíséri, a szükséges hiánypótlásokat teljesíti),

-        gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges szerződések megkötéséről, az önkormányzati szabályozások előkészítéséről,

-        a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások előkészítéséről és a pályázatok lebonyolításáról.

 

3.      A Társulás koordináló feladatkörében – a cél megvalósulásáig (ha a feladat folyamatos működtetést kíván a működtetés során) valamennyi résztvevő munkáját összefogja, szervezi.

 

4.      A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során:

 

-        megteszi a döntések végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket,

-        komplex módon elemzi a végrehajtást, a cél megvalósulása szempontjából,

-        a végrehajtás tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás biztosítása céljából - a Társulás Tanácsát összefoglaló elemzéssel és javaslattal tájékoztatja.

 

B/ Ágazati feladatok

 

 

1.      Területfejlesztési feladatok

A kistérségi társulás területfejlesztési feladatkörében összehangolja a társulás tagjai, és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében:

 

 

a)      Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, az ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, illetve településfejlesztési terveket, ellenőrzi azok megvalósítását.

 

b)      Lebonyolítja és finanszírozza a kistérségi fejlesztési programokat, elkészíti az erre irányuló pályázatokhoz szükséges tervdokumentációkat, valamint biztosítja a megvalósításhoz szükséges saját erőt.

 

c)      A területfejlesztési programok, végrehajtásával összefüggésben dönt a megfelelő szakértők igénybe vételéről.

 

d)      Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében. Elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását.

 

e)      Pályázatot nyújthat be a kistérségi társulás működtetéséhez és a kistérségi fejlesztési programok megvalósításához.

 

f)       A kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá, teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit.

 

g)      Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi és gazdasági helyzetét, adottságait.

 

h)      A meghirdetett központi, regionális és megyei pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekről - a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével – előzetes véleményt nyilvánít.

 

i)       Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról (különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően).

 

j)       Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel rendelkező szervezeteknél.

 

 

2.      Egészségügyi alapellátás

A Társulás gondoskodik az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó – háziorvosi – Központi Ügyelet létrehozásáról és az egész kistérségre kiterjedő működtetéséről, melynek során biztosítja a hétvégi és hétközi háziorvosi ügyeletet.

 

3.      Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások

 

3.1.A Társulás biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. §-a szerinti, személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alap- és szakosított ellátások közül a következőket:

 

a.                   tanyagondnoki szolgáltatás

b.                  étkeztetés,

c.                   házi segítségnyújtás,

d.                  családsegítés,

e.                   nappali ellátás,

                  e/1. idősek klubja

                  e/2. fogyatékos személyek nappali ellátása

f.                    az ápolást, gondozást nyújtó intézmény 

                  f/1. idősek otthona

             

3.2.A Társulás biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-a szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások közül a következőket:

 

a.                  gyermekjóléti szolgáltatás,

b.                  gyermekek napközbeni ellátása helyett csak gyermekek bölcsődei ellátása

                 b/1.bölcsőde

c.                   gyermekek átmeneti gondozása

 

3.3.  A Társulás – a Társulás által alapított és fenntartott intézmények útján – a következő ellátási szerkezetben biztosítja a 3.1. és 3.2. pont szerinti ellátásokat:

 

 

a) Karcag székhellyel működő intézménye útján:

- Karcag Város részére: 3.1 pont a; b; c; d; e/1 szerinti ellátásokat és a 3.2

  pont  a; b/1 szerinti ellátásokat

- Berekfürdő Község részére: 3.1 pont b; c; d; szerinti ellátásokat és a

  3.2  pont b/1 szerinti ellátásokat

- Kunmadaras Nagyközség részére: 3.2 pont b/1 szerinti ellátást

- Társulás valamennyi tagja részére: 3.1 pont e/2; f/1 szerinti ellátásokat

 

b) Kisújszállási székhellyel működő intézménye útján:

- Kisújszállás Város tag részére: 3.1 pont b; c; d; e/1 szerinti ellátásokat és a 3.2

   pont  a; b/1 szerinti ellátásokat

- Kenderes Város tag részére: 3.2 pont b/1 szerinti ellátást

- Társulás valamennyi tagja részére: 3.1 pont f/1 szerinti ellátást

 

        c) Kunmadaras székhellyel működő intézménye útján:

- Társulás valamennyi tagja részére: 3.2 pont c. szerinti ellátást.

 

3.4.  A Társulás társulási szociális szolgáltatástervezési koncepciót készít.

 

3.5.  A Társulás a 3. pont szerinti feladatokkal kapcsolatban pályázatokat nyújthat be.

 

3.6.  A Társulás szakmai fórumokat szervezhet a kistérség gyermek- és ifjúságvédelmi és szociális szakemberei számára.

 

3.7.  A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás a 2, 3.1 és 3.2 pontok szerinti feladatok kistérségi szintű ellátására 5 db kistérségi fenntartású intézményt tart fenn az alábbiak szerint:

 

A közös fenntartású intézmények megnevezése és az általuk ellátandó feladatok:

 

a)      Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ:

 

Székhelyen nyújtott ellátás: Kisújszállás, Téglagyár u. 10.

-       idősek otthona

-       étkeztetés

Telephelyen nyújtott szolgáltatás:Kisújszállás, Kálvin u.13.

-       idősek klubja

-       étkeztetés

 

Telephelyen nyújtott szolgáltatás:Kisújszállás, Kálvin u. 9.

-       házi segítségnyújtás

-       családsegítés

-       gyermekjóléti szolgáltatás

 

Telephelyen nyújtott szolgáltatás:Kisújszállás, Illésy u.5.

-       bölcsőde

Telephelyen nyújtott szolgáltatás: Kisújszállás, Vásár u. 3.

    -  étkeztetés

 

b)      Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ:

Székhelyen nyújtott ellátás:Karcag, Püspökladányi út 33.

-       családsegítés

-       fogyatékos személyek nappali ellátása

-       gyermekjóléti szolgálat

-       étkeztetés

-       házi segítségnyújtás

 

Telephelyen nyújtott szolgáltatás:Karcag, Szabó József út 6.

-       étkeztetés

-       házi segítségnyújtás

-       idősek klubja

-       tanyagondnoki szolgáltatás

Ellátottak számára nyitva álló helység:Berekfürdő, Berek tér 11.

-       étkeztetés

-       házi segítségnyújtás

 

c)      Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény

Székhelyen nyújtott ellátás: Karcag, Horváth F. u. 1.

-       idősek otthona

 

Telephelyen nyújtott ellátás: Karcag, Varró út 1.

-       idősek otthona

 

Telephelyen nyújtott ellátás: Karcag, Széchenyi sgt. 27.

-       háziorvosi intézmény

 

Telephelyen nyújtott ellátás: Karcag, Gépgyár út 3.

-          rendelő

 

Telephelyen nyújtott ellátás: Berekfürdő, Berek tér 1.

-          Védőnői ellátás, Ifjúság-egészségügyigondozás

 

d)      Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézménye

Székhelyen nyújtott ellátás: Karcag, Varró u. 3/a

-       bölcsőde

Telephelyen nyújtott ellátás: Karcag, Széchenyi sgt. 69.

-       bölcsőde

 

e)      Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona

Székhelyen nyújtott ellátás: Kunmadaras, Kunhegyesi út 27.

-       gyermekek átmeneti gondozása

 

Az intézmények székhelyét, telephelyeit, ellátási területét, jogállását, alaptevékenységét, feladatait, gazdálkodási jogkör szerinti besorolását, előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát, a vagyon feletti rendelkezési jogosultságát, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét az intézmények alapító okiratai tartalmazzák.

 

3.8.  A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjainak megállapítására vonatkozó rendelet alkotására az alábbiak szerint jelöli ki a tagönkormányzatokat:

-        Karcag Városi Önkormányzat rendeletében megállapítja a karcagi és kunmadarasi székhellyel működő intézmények térítési díjait

-        Kisújszállás Város Önkormányzata rendeletében megállapítja a Kisújszállás székhellyel működő intézmények térítési díjait

 

4.      Környezetvédelem

 

A projekt azonosító adatai:

-          Cím: Karcag Kistérség hulladéklerakóinak rekultivációs programja

-          Azonosító száma: KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0002

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulásnak saját bevétele nincs, amiből finanszírozni tudná a rekultivált szeméttelepek utógondozását. Ezért a beruházás befejezéséig a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás utógondozásra minden településsel megállapodást köt. A Megállapodás részét képezi az önkormányzatok részéről adott felhatalmazó nyilatkozat.

Amennyiben az önkormányzatok az utógondozást nem teljesítik, a felhatalmazó nyilatkozat alapján a Társulás az utógondozást az önkormányzatok terhére elvégezteti.

A Társulás a fenntartási időszak lejárta előtt történő megszűnése esetén, a megszűnés előtt az érintett tagok együttműködési megállapodást kötnek a fenntartási időszakra eső feladatok (KSZ-el való kapcsolattartás, jelentéstétel, dokumentum megőrzési, ellenőrzéstűrési és tájékoztatási kötelezettségek, a projekt megvalósításával összefüggő, valamint a fenntartási időszakban felmerülő egyéb feladatok) ellátására.

A II. ütem költségei hulladéklerakónként érintő költségek arányában az adott önkormányzat költségvetését terhelik.

 

IV.

 

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE

 

1.      A tagsági jogviszony keletkezése

 

A Társulásban résztvevő települések képviselő-testületi minősített többséggel hozott határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket.

 

2.      A tagsági jogviszony megszűnése

 

A Mötv. 89. §-a szerint a Társulásból bármelyik résztvevő a képviselő-testület kilépésére vonatkozó, minősített többséggel hozott határozat megküldésével a naptári év utolsó napjával kiléphet. A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően kell a Társulás képviseletét ellátó személynek írásban bejelenteni.

 

A Társulási tagság megszűnik

-        ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül,

-        ha a társulási tagság a Társulás megszűnését kimondja, s azt a Társulást képező települések képviselő-testületei megerősítik határozatukkal,

-        ha a Társulás céljainak megvalósításához szükséges pénzügyi alapba történő befizetést (több mint hat hónap) elmulasztják, vagy a cél megvalósításához szükséges többletforrás befizetési kötelezettségének a Társulás települési önkormányzat tagja a Társulás döntésében megjelölt határidőben nem tett eleget. (E jogcímen a tagsági viszony megszüntetéséhez egyhangú szavazat szükséges. A tagság a döntés kézbesítésével szűnik meg.)

 

Nem szűntethető meg a Társulás, illetve az adott település tagsága mindaddig, amíg visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti.

 

3.      A Társulás tagnyilvántartása

 

A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog megállapításának alapja is.

 

A tagnyilvántartás tartalmazza:

-        az önkormányzat megnevezését, székhelyét,

-        belépés időpontját,

-        az alapba évente folyamatosan fizetett összeget és a végleges támogatásként kapott összeget,

-        a tagság megszűnésének időpontját,

-        a szavazati jogosultságot.

 

A tagnyilvántartást a társulás munkaszervezete vezeti.

 

4.      A Társulás szervei

-        a Társulási Tanács,

-        a Tanács elnöke,

-        a Tanács alelnökei,

-        a Tanács bizottságai

-        a Társulás munkaszervezete.

 

5.      Társulási Tanács

 

A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács (a továbbiakban: Tanács). A Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei.

 

A Tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, valamint a települési önkormányzatok képviselő-testületei által külön megállapodásban átruházott önkormányzati feladat- és hatásköröket.

 

 

6.      Társulás Elnöke:

 

A Társulás elnökét a Társulási Tanács saját tagjai sorából, egy önkormányzati választási ciklusra választja meg. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás elnökének megválasztása zárt ülésen, titkos szavazással történik, megválasztásához a Társulási Tanács egyhangú, igen szavazata szükséges.

 

A Társulás elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét - külön meghatalmazás nélkül - a Társulás alelnökeinek valamelyike látja el.

 

Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

 

7.      A Társulás alelnökei

 

A Társulási Tanács – egy önkormányzati választási ciklusra - a saját tagjai sorából alelnököket választ. Az alelnökök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás alelnökeinek megválasztása zárt ülésen, titkos szavazással történik, megválasztásához a Társulási Tanács egyhangú, igenszavazata szükséges.

 

8.      A Társulás munkaszervezete

 

A Társulási Tanács feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a Karcagi Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Gazdálkodási és Kistérségi Irodája látja el.

 

A Társulás munkaszervezetének feladata különösen:

 

-        a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése,

-        a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá, teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit,

-        folyamatos kapcsolatot tart a megyében és a régióban működő szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében,

-        pályázatok figyelése, pályázatok készítése a társulás részére.

 

A munkaszervezet részletes feladatait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

 

9.      A Tanács bizottságai:

 

A Pénzügyi Bizottság:

 

A Pénzügyi Bizottság feladata a Társulás tevékenységének és gazdálkodásának, valamint azok jogszerűségének ellenőrzése, részletes feladatait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

 

A Pénzügyi Bizottság 3 tagból áll. (1 elnök és 2 tag)

 

A Pénzügyi Bizottság elnöke és tagja csak a Társulási Tanács tagja lehet.

 

A Pénzügyi Bizottsági tagok mandátuma, egy választási ciklusig tart, a választásokat követően a Társulási Tanács saját tagjai sorából egy önkormányzati ciklusra választja nyílt szavazással.

 

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság:

 

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság feladata a közbeszerzési eljárások szabályszerű és határidőre történő lefolytatása.

 

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság 5 tagból áll. (1 elnök és 4 tag)

 

A Közbeszerzési Bíráló Bizottsági tagok mandátuma, egy választási ciklusig tart, a választásokat követően a Társulási Tanács saját tagjai sorából egy önkormányzati ciklusra választja nyílt szavazással.

 

V.

 

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE

 

1.      A Társulási Tanács ülései

 

a)      A Tanács a Társulás döntéshozó szerve.

 

b)      A Társulási Tanács üléseit évente legalább négyszer, negyedévenként, a Társulási Tanács által meghatározott időpontban tartja.

 

c)      A Társulási Tanács ülésén a tag önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal vehetnek részt.

 

d)      A Társulási Tanács ülésének összehívását írásban kezdeményezheti

-        bármely tag a napirend megjelölésével,

-        a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalvezetője.

Az elnök a fenti esetekben legkésőbb 15 napon belül köteles a tanácsot összehívni.

 

e)      A Társulási Tanács összehívásának, az ülés előkészítésének rendjét, az előterjesztések tartalmi és formai követelményeit a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

 

f)       A Társulási Tanács üléseit az elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az őt helyettesítő valamelyik alelnök vezeti le.

 

g)      A Társulási Tanács határozatképes, ha az ülésen az 5 tag jelen van.

 

h)      A Társulási Tanács üléseiről - a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveire vonatkozó szabályok szerinti - jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

i)       A jegyzőkönyvet az elnök és a Tanács ülésén aláírásra kijelölt tanácstag írja alá.

 

j)       A jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak és a társult önkormányzatok részére.

 

k)      A jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

 

2.      A Társulási Tanács döntése: határozat

 

A határozat általános érvényű döntés. A működés, egyes feladatok ellátása, pénzügyi forrást és vagyoni hozzájárulást igénylő, továbbá szervezeti és személyi döntések megjelenési formája.

 

Az önkormányzatok külön megerősítő döntését igénylő esetekben (bármely társulási tag önkormányzatának eltérő véleménye esetén) a tanács a döntését újra tárgyalja.

 

3.      A tagok szavazatainak száma: 1 szavazat / település (összesen 5 szavazat)

 

A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

 

4.      A Társulási Tanács döntéséhez szükséges szavazati arány:

A Tanács döntéséhez a tagok egyhangú szavazata szükséges.

 

VI.

 

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

 

1.      A Társulás tagjának jogai

 

a)      Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a Társulás szervezetének kialakításában.

 

b)      Képviselője választhat és választható a Társulás tisztségeire.

 

c)      Képviselője útján teljes joggal képviseli a tanácsülésen a saját önkormányzata érdekeit.

 

d)      Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét.

 

e)      Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött.

 

f)       Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket.

 

g)      A tanács döntése alapján a tagönkormányzat részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb pénzbevételi stb.)

 

h)      Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben, jogosult a Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására.

 

i)       Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni. Betekinthet a Társulás irataiba.

 

j)       Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból, származó előnyökből.

 

 

2.      A társulás tagjainak kötelességei

 

a)      A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása.

 

b)      Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását.

 

c)      Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.

 

d)      A Társulás határozatainak végrehajtása.

 

e)      A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek a társulás vezetőjével való egyeztetése, illetve a társulással való közlése.

 

f)       Befizetési kötelezettségek teljesítése.

 

g)      A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok és információk továbbítása a Társuláshoz.

 

h)      A befizetések teljesítése, a vagyon megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása.

 

i)       A Társulás működéséről évente legalább egy alkalommal kötelesek beszámolni a képviselő-testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.

 

 

VII.

 

A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA

 

1.      A Társulás tevékenységi körének ellátásához az évenkénti működési költségeket a tagok vagyoni hozzájárulásuk arányában az évi költségvetési rendeleteikben biztosítják.

 

2.      Kötelező befizetés:

 

a)      A tagönkormányzat évenként - az önkormányzat folyó évi költségvetésének tervezésénél figyelembe vett népesség szám után számított 50.- Ft/fő/év összegű a hozzájárulást fizet.

A hozzájáruláson túl felmerülő pénzügyi kötelezettségeket, valamint egyéb költségeket és terheket a tagok lakosságszámuk arányában viselik.

 

A hozzájárulás minden évben, két részletben esedékes:

 

- az első részletet július 30-ig,

- a második részletet november 30-ig

 

kell befizetni a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás OTP-nél vezetett 11745073-15577142-00000000 számú költségvetési számlájára.

 

Az önkormányzatok vállalt pénzügyi hozzájárulása nem teljesítése esetére a Mötv. 93. § 9. pontja alapján a társulási megállapodás alapvető szabályai „a társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulása nem teljesítése esetén irányadó eljárást (a társulás döntésétől függően a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát, amely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz);”

 

3.      Egyéb források:

 

a)      állami támogatás, hozzájárulás,

b)      állami pályázati forrás,

c)      gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás,

d)      a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadék,

e)      az alapból kihelyezett összeg hozadéka.

 

4.      A számla feletti rendelkezési jogot (utalványozás) a Társulás elnöke (távollétében vagy akadályoztatása esetén az alelnökök) és a munkaszervezet Tanács által megbízott dolgozói gyakorolják. Az ellenjegyzés jogát a Karcagi Polgármesteri Hivatal, mint gazdálkodó szerv, gazdálkodási előírásaiban meghatározott személy gyakorolja.

 

 

5.      A Társulás saját vagyonának részét képezi:

a.)          a tagok által a feladatellátáshoz esetlegesen átadásra (bevitelre) kerülő vagyon,

b.)          a tagok közös beruházása, fejlesztése révén létrejövő vagyon,

c.)          részben, vagy egészben pályázati pénzeszközből megszerzendő vagyon,

d.)          a tagok által biztosított pályázati önerőből és pályázati pénzeszközből létrejövő

vagyon.

 

       A Társulás saját vagyonának szaporulata a Társulást illeti meg.

 

6.      A Társulásból történő kiválás esetén az 5 pontokban meghatározott vagyonnal el kell számolni.

Amennyiben egy feladat ellátásából kiválik a tag a Társulásnak, a feladatoz kötődő, feladatátadási megállapodásban rögzített 5. a.), b.), és c.) pontokban meghatározott vagyonnal el kell számolni. Amennyiben a 5. d.) pont szerint létrejött vagyon ahhoz a feladathoz kötődik, amiből a tag kiválik és a pályázati önerőt teljes egészében a tag állta, akkor a vagyon az önerőt, biztosító tagot illeti.

 

7.      Az 5. c.) pontban meghatározott vagyonelemek közül a Társulás feladatellátása érdekében létrehozott vagyon – az aktiválást követően – ingatlanvagyon és más vagyon esetében 5 évig nem idegeníthető el, kivéve, ha:

 

-          az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé és az abból származó ellenértéket a Társulás ugyanazon közszolgáltatási feladata ellátásnak fejlesztésére, fordítja, melyhez az értékesítést megelőzően az adott vagyonelem kapcsolódott, vagy

 

-          amennyiben a támogatással létrehozott vagyon – az adott közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásának megszűnéséből adódóan – a közszolgáltatási feladatot továbbiakban ellátó helyi önkormányzat tulajdonába kerül.

 

8.      A 5. pontban meghatározott Társulási vagyon elidegenítéséről, vállalkozásba történő beviteléről, illetve más módon történő hasznosításáról, valamint esetleges megterheléséről a Pénzügyi Bizottság előzetes javaslata alapján a Tanács dönt. A Társulás kizárólag olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

 

Társulási vagyont elidegeníteni – a 5. c.) pontban meghatározott vagyonkörbe tartozó vagyonelemekre vonatkozóan a 7. pontban előírt időtartam leteltével – kizárólag nyilvánosan meghirdetett pályázat útján, a legkedvezőbb vételi ajánlatot tevő részére lehet. Az elidegenítésből származó bevétel a Társulást illeti meg.

 

9.      A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás feladatait csak a normatív támogatás, illetve egyéb pályázati támogatás, valamint a társult önkormányzatoktól átvett pénzeszközök erejéig vállalja a feladatellátásokat.

 

10.  A Társulás által fenntartott intézmények után járó állami támogatást a Karcag Városi Önkormányzat igényli és átadja a Társulás részére.

 

11.  A Társulás tevékenysége és gazdálkodásának ellenőrzését a Társulás Pénzügyi Bizottsága végzi.

 

12.  A Pénzügyi Bizottság ez irányú tevékenységét segítik a Karcagi Polgármesteri Hivatalában, a belső ellenőrzést végző köztisztviselők.

 

VIII.

A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE

1.      A Társulás tárgy év végével megszűnhet, ha a működéséhez az állami támogatás nem biztosított.

 

2.     A Társulás megszűnik, ha:

-          annak megszűnését valamennyi tag képviselő-testületi határozattal kimondja,

-          ha a társulásban csak egy tag marad,

-          törvény erejénél fogva.

 

3.      A Társulás megszűnése esetén, a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a tagok között a Társulás működéséhez biztosított tagi hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

 

IX.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1.      Jelen megállapodás valamennyi társult önkormányzat közül az utolsóként jóváhagyó önkormányzat képviselő-testületének határozatával egyidejűleg válik elfogadottá és lép hatályba.

 

2.      A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.

 

3.      A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ rendelkezései az irányadók.

 

 

Záradék

 

A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá, fogadták el előírásait, önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként:

 

Karcag Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

238/2004. (VI.29.) „kt.” sz. határozat

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

178/2004. (VI.28.) számú önkormányzati határozat

Kunmadaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

74/2004. (VI.24.) képviselő-testületi h a t á r o z a t

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

51/2004. (VI.25.) Kt. számú határozat

Berekfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

74/2004. (VI.29.) önkormányzati határozat

 

 

 

A Társulási Megállapodás jelenlegimódosítását a társult önkormányzatok a következő határozattal fogadták el:

 

Önkormányzat megnevezése                Polgármester                          Határozat száma:

 

Karcag Városi Önkormányzat

Dobos László

260/2015. (XI.26.) „kt.” sz.  határozat

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kecze István

265/2015. (XI. 26.) sz.

képviselő-testületi határozat

 

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata

Guba László Albert

328/2015 (XII.17.) sz.

képviselő-testületi határozat

 

Kenderes Város Önkormányzata

Pádár Lászlóné

179/2015.(XI. 19.) Kt. számú határozata

Berekfürdő Község Önkormányzata

Molnár János

307/2015.(XI.24.)

önkorm. határozat

 

 

 

Karcag Város Önkormányzatának Képviselő Testülete nevében:

 

2015………….                                  Dobos László              ………………………..

polgármester

 

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő Testülete nevében:

 

2015. …………...                              Kecze István               …………………………

polgármester

 

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete nevében:

                                              

2015. ……………….                                   

Guba László Albert       …………………………

polgármester

 

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő Testülete nevében:

 

2015…………..                                 Pádár Lászlóné           ……………………….

  polgármester

 

Berekfürdő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete nevében:

 

2015………….                                 

Molnár János           ……………………….

polgármester

                              

 

K a r c a g, 2015. november 18.

 

 

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Adatkezelési tájékoztatónk.