Elérhetőségünk


Székhelye: 5300 Karcag Táncsics krt. 17.   OM azonosító: 202329
Telefon: +3659503323 +3659503324
Mobil: gazdasági iroda: +36305736080
E-mail:ovikozpont@karcagiovodak.hu
Honlap:www.karcagiovodak.hu

Intézményvezető: Gulyás Ferencné
Intézményvezető helyettesek: Andrási Tiborné, Halász Andrásné, Kunné Nánási Mónika

” Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize,pillangója, madara.Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik.” –  (Vass Albert)

Tagintézmények

Madarász Imre Egyesített Óvoda Székhelye
Andrási Tiborné intézményvezető helyettes
5300 Karcag,Táncsics krt. 17
E-mail: t.17@karcagiovodak.hu
Telefon: +3659300241

Madarász Imre Egyesített Óvoda Kinizsi úti óvodája
Molnárné Oros Csilla tagintézmény vezető
5300 Karcag,Kinizsi u. 46.
E-mail: kinizsi@karcagiovodak.hu
Telefon: +3659300105

Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter úti óvodája
Posztósné Kovács Éva tagintézmény vezető
5300 Karcag, Takács P. u. 50.
E-mail: takacs@karcagiovodak.hu
Telefon: +3659300207

Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai úti óvodája
Benéné Kecskeméti Anikó tagintézményvezető
5300 Karcag,Csokonai u. 24.
E-mail: csokonai@karcagiovodak.hu
Telefon: +3659300247

Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen úti óvodája
Hopka Józsefné tagintézmény vezető
5300 Karcag,Kuthen u. 16.
E-mail:kuthen@karcagiovodak.hu
Telefon: +36305544492

Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics krt. 19. sz. óvodája
Halász Andrásné tagintézmény vezető
5300 Karcag, Táncsics krt. 19.
E-mail: t.19@karcagiovodak.hu
Telefon: +3659300045

Madarász Imre Egyesített Óvoda Jókai úti óvodája
Romhányi Sándorné tagintézmény vezető
5300 Karcag,Jókai u. 13.
E-mail:jokai@karcagiovodak.hu
Telefon: +3659300255

Madarász Imre Egyesített Óvoda Gépgyár úti SZIM óvodája
Balajtiné Sütő Margit tagintézmény vezető
5300 Karcag, Gépgyár u.
E-mail: szim@karcagiovodak.hu
Telefon: +3659313250

Madarász Imre Egyesített Óvoda Zöldfa úti óvodája
Harsányiné Szabó Ilona tagintézmény vezető
5300 Karcag,Zöldfa u. 32.
E-mail: zoldfa@karcagiovodak.hu
Telefon: +3659300238

Székhely és a tagóvodák körzetei utca szerint

Körzet besorolás

Általános tájékoztató

Névadónk Madarász Imre (1846-1918) református lelkész, országgyűlési képviselő

Madarász Imre (1846-1918)

1846. június 18-án született Tisza – Abádon (mai Abádszalókon) tehetős kisgazda családban nevelkedett, szülei Madarász Imre és Salánki Julianna.

Tanulmányait Kisújszálláson kezdte, Nagykőrösön és Kecskeméten folytatta, s Debrecenben fejezte be 1869-ben. Szülőfalujában kezdte pályáját, mint református segédlelkész. Néhány hó elteltével Karcagra került, s itt Könyves Tóth Mihály esperes mellett segédlelkész, majd 1872. május 26-án lelkész lett.

1873-ban Németországba ment tanulmányútra. Nyugat Európából hazatérve, egy Főbel – féle gyermekkert– létesítésén fáradozott. Terve megvalósításához összegyűjtött 4451 forintot és két ünnepi beszédet is tartott az ügy érdekében. 1875-ben megnyitotta Karcagon az első óvodát a Csokonai utcán, melyet a város 1890-ben vett át a Gyermekkert Egyesülettől.

Egyház megyéje a Heves – Nagykunsági levéltár rendezésével bízta meg, melyet 1874-75-ben végzett el. Ezután nemsokára egyházmegyei aljegyzővé, majd tanácsbíróvá, egyházkerületi képviselővé, később főjegyzővé választották, s néhány hónapig, mint helyettes esperes is működött.

1887-1906 között a karcagi választókerületet függetlenségi párti programmal képviselte, s az 1896-os választás során Jókai Mór marad vele szemben kisebbségben.

Renováltatta a templomot, négy új harang beszerzését segítette elő. Az ő kezdeményezésére készült el Karcagon az artézi kút és az új járásbírósági épület.

“Egyházi beszédek” prédikációjában hangsúlyozza a gyermekek nevelését, hiszen ezekből lesznek a jövő polgárai. Ügybuzgalmának köszönhető a közbirtokosoktól összegyűjtött 180.000 forint adomány is, az elemei iskola és gimnázium számára.

Segítette a gimnázium építését, az V-VIII. osztályokkal való bővítését – így a főgimnázium rangra történő emelését. A mezőgazdasági szakiskola megnyitása érdekében is sokat tett.

Az irodalom terén, mint egyházi beszédíró jelentőset alkotott, munkái:

 •  Egyházi beszédek
 •  Templomi szószék
 •  Jézus virágvasárnapi könnyei
 •  Országgyűlési beszédei a Naplókban vannak.

Karcag város református egyházának és a városi közéletnek, a századforduló évtizedében egyik legkimagaslóbb vezéregyénisége 1918. november 7-én hunyt el. Tiszteletünket tehetjük a Déli temetőben síremlékénél.

Óvodai ellátás

A karcagi óvodai ellátás sokszínű, gyermekközpontú, oldott óvodai légkörben a gyermekeket egyéni képességei szerint neveljük, fejlesztjük. Az óvodák területi elhelyezkedése a városban egyenletes, a városrészek tagoltságához igazodik.

Óvodai felvételi jelentkezés

Karcag Város Önkormányzata a köznevelési törvényben meghatározott, az Óvodai nevelés országos alapprogramban és Helyi Pedagógiai Programunkban tervezett óvodai nevelést és annak keretében folyó iskolai életmódra történő felkészítő foglalkozásokat biztosítja 3 éves kortól, a város óvoda hálózatában.
Az óvodai beiratkozásra, tárgy év április 20. és május 20-a között kerül sor, pontos időpontjáról a helyi médiában, valamint az óvodákban szerezhető információ.

Pedagógiai program

Intézményünkben végzett nevelőmunka a “gyermekekről szól”, ezért alapértékünk, jövőképünk, minőségfejlesztési feladataink gyermekeink fejlődését szolgálja.

Nevelési felfogásunk középpontjában a gyermek áll, akinek optimális fejlődéséhez biztosítani kívánjuk az elfogadó, nyugodt, biztonságos légkört.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy maradéktalanul megvalósuljon a:

  gyermek iránti szeretet és tisztelet
  gyermeki jogok védelme
  gyermekek különbözőségének tiszteletben tartása
  esélyegyenlőség biztosítása minden gyermeknek
  természet szeretetére és tiszteletére nevelés
  empátia és tolerancia érvényesítése
  egészséges életmód keretein belüli mozgáslehetőség
  szoros együttműködés partnereinkkel
  szakmai igényesség a dolgozók körében
  egységes pedagógiai szemléletmód.

Programunkban a cél- feladatrendszer és a kimenet szabályozása azonos. A célhoz vezető utat a tagóvodák nevelési gyakorlata háromfélképpen határozta meg:

  Lépésről-lépésre óvodai program (Székhely, Kinizsi, Takács Péter, Zöldfa úti tagóvodák).
  Tevékenységközpontú óvodai program (Kuthen úti, SZIM óvodák).
  Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel óvodai program (Csokonai, Jókai, Táncsics krt. 19. sz. tagóvodák).
  

Tizennyolc óvodai csoportban alkalmazzák óvodapedagógusaink a projekt rendszerű tanulásszervezést a napi feladatok megvalósításának tervezésében, szervezésében. Hét óvodai csoportban kiemelt feladat a kommunikáció-kooperáció fejlesztése. Az egyéni és differenciált képességfejlesztést egyéni, mikro csoportos foglalkozási formában valósítjuk meg minden nevelési területen, kivéve a mozgásfejlesztést, amely frontális foglalkoztatási formában valósul meg. Intézményünk ellátja a cigány kisebbségi nevelés feladatait is, a családi nevelést kiegészítve a gyermekek szociális beilleszkedésének segítésével. Ennek célja továbbá, a cigány kisebbségi kultúra hagyományápolása, a másság elfogadása és tiszteletben tartása az óvodás gyermekek körében.

A különleges gondozást igénylő gyermekek integrált nevelése biztosított az intézmény keretein belül. Sajátos nevelési igényű gyermekek számára biztosított szolgáltatások, ellátások megfelelnek a törvényességi és szakmai követelményeknek. Esélyt teremtünk arra, hogy a gyermekek a többségi tantervű alapfokú oktatásban kezdhessék el tanulmányaikat.

Szakirányú végzettséggel és szakvizsgával rendelkező pedagógusaink az irányultságaiknak (néptánc, dráma, anyanyelv, fejlesztőpedagógia, mentálhigiéné, gyógytestnevelés, környezet) megfelelően végzik a gyermekek fejlesztését – amely a felzárkóztatást és a tehetséggondozást is szolgálja. Láb és tartásjavító tornát minden tagóvodában szerveznek speciális végzettséggel rendelkező óvónők.

Intézményünkben működő szakmai munkaközösségek az intézményi feladatokhoz illetve a részprogramokhoz kapcsolódnak, szakmai bázisai, műhelyei a pedagógiai munkánknak. A bemutatók szervezésével – gyakorlati megvalósításokra adnak ötletet, mintát az oda ellátogatóknak. Évek óta bemutató foglalkozások szervezésével vesznek részt a Megyei Pedagógiai Hetek rendezvénysorozatában. A szakmai munkaközösségek programjai nyitottak.

2013 óta a Madarász Imre Egyesített Óvoda Pedagógiai Napok rendezvénysorozat keretében bemutató foglalkozásokat, kiállításokat és szakmai előadásokat szervezünk.

Intézményünk 2013 óta akkreditált kiváló tehetség pont.

2015-benkerült megrendezésre első alkalommal a Térségi Tehetségnapunk. Kezdeményezői és lapítói vagyunk a Karcag és Térsége Tanácsnak.

Tehetséggondozás területei:

  Testi kinesztetikus: mozgás, tánc – 7 tehetségműhely
  Vizuális – 4 tehetségműhely
  Természeti – 3 tehetségműhely
  Zenei, irodalmi- 6 tehetségműhely
  Logikai – 2 tehetségműhely működik

Helyi Pedagógiai Programunk olyan életfeladat teljesítésére orientál, amelyben a gyermekek megtanulnak eligazodni a környezetükben, beszélni, tevékenykedni, együttműködni, magatartásformákat elsajátítani. Programunk a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, a mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére, a kommunikációra, a mesére, a művészi élménynyújtásra, a cigány kultúra átadására, ápolására épít.

Humán erőforrás

Feladatainkat 113 fő közalkalmazottal látjuk el 30 óvodai csoportban, a város 9 különböző pontján lévő épületben.

Az intézmény humán erőforrása biztosított. A nevelést végző óvodapedagógusok képzettsége a törvényi előírásoknak megfelelő, szakvizsgázottak 25 fő, szakirányú végzettséggel 40- en rendelkeznek. A nem pedagógusdolgozók száma az ellátandó feladatokhoz és a jogszabályi előírásokhoz igazodik. Az óvodai neveléshez és napközbeni ellátáshoz, az Alapító okiratban meghatározott feladatokhoz a személyi feltételek hosszabb távon biztonságosan rendelkezésre állnak.

Intézményünk partnerközpontú, sikeresen kiépítettük és folyamatosan működtetjük a Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét. Az intézményi működés minőségének folyamatos fejlesztését háromtagú team irányítja, minőségi-körök, teamek működtetésével, az alkalmazottak teljes körű bevonásával.

A pedagógus teljesítményértékelés szabályozott folyamatként működik. Teljesítménymotivációs pályázatunk mind a négy alkalommal sikeres volt. Teljes anyaga felkerült az Oktatási Minisztérium honlapjára a jó gyakorlatok közé.

Kiváló munkateljesítések elismerésére 2005-ben díjakat alapítottunk, évente Pedagógus napi ünnepségünk keretében kerül átadásra:

 •  az év óvodája 1 tagintézmény
 •  az év pedagógusa 3 fő
 •  az év nevelőmunkát segítő dolgozója 2 fő

Pályázatok

 • TÁMOP 3. 1. 6. “Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében” című pályázathoz konzorciumi tagként csatlakoztunk a Szakszolgálattal.
 • EGT/Norvég finanszírozású a “Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája – Kerékpárral a természetben” című pályázatunk 2009-ben támogatást kapott.
 • TÁMOP 3.1.5. Pedagógusok továbbképzése a intézményünkben a nevelési program hatékony, minőségi megvalósítása érdekében.
 • TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY – COMENIUS Iskolai Együttműködések nemzetközi pályázat.
 • Részt vettünk “A közoktatás fejlesztést szolgáló referenciaintézmények standardja és minősítési eljárásrendje” – referencia intézménnyé válás előminősítésében, nyolc jó gyakorlattal a Székhely és három tagóvodánk kiváló minősítést kapott.
 • Közoktatásért Közalapítvány két tehetségfejlesztő műhelyünket – Kézműves és Néptánc – részesítette támogatásban.
 • Nemzeti Tehetség Program pályázata – a 2013-ban működő valamennyi tehetség műhely részesült a pályázatból
 • 2014-ben három Tehetséggondozó Gazdagító Programpár valósult meg támogatással kézműves, logikai, központi tehetségműhelyekben.
 • 2015-ben egy Tehetséggondozó Gazdagító Programpár szülők bevonásával kapott támogatást gyermektánc területén.
 • Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége – Tehetséghidak program keretében megvalósuló Gazdagító programpárok 8 tehetségműhely közreműködésével
 • A Zöldfa úti tagóvodánk 2014-ben harmadik alkalommal nyerte el a “Zöld Óvoda” címet.
 • 2014-ben a Csokonai és Kuthen úti tagóvodák második alkalommal részesültek az elismerő “Zöld Óvoda” címmel.
 • 2014-ben a Takács Péter úti óvoda első ízben nyerte el a „Zöld Óvoda” címet.
 • 2013-ban második alkalommal kapta meg a “Zöld Óvoda” címet a Szim és a Táncsics krt. 19. sz. tagóvodánk.
 • 2013-ban a Székhely óvodája nyerte el a „Zöld Óvoda” címet.

Kapcsoaltrendszer

Kapcsolatrendszerünk széleskörű, a partnerekkel való együttműködés és információcsere elengedhetetlen feltétele a hatékony nevelőmunkánknak.

Az intézmény külső kapcsolatrendszerében a hagyományainknak, arculatunknak megfelelően együttműködünk más intézményekkel, szervezetekkel, bekapcsolódunk a város kulturális, sport és egyéb rendezvényeibe.

Óvodánk alapítványa a Gyermekünk Mosolya – Egészséges Gyermekekért  Alapítvány, mely a karcagi óvodás gyermekeket támogatja.

Évente közös városi rendezvényünk az OVI-GÁLA.

Az alapítvány számlaszáma: 10404522-45211869-00000000

Adószám: 18829417-1-16

Oldal tetejére