Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ

5300 Karcag, Püspökladányi út 33.
Intézményvezető: Kun Csilla
Tel.: 59/311-006
e-mail: szszkkarcag@gmail.com
Alapító okirat:  alapító okirat letöltése

 

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ az alábbi hat szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátást nyújtja:

Étkeztetés

5300 Karcag, Szabó József u. 6.
Telefon: 59/312-769
A hét minden napján biztosított az ellátás.

5309 Berekfürdő, Berek tér 11.
Telefon: 59/319-113
Hétköznapokon biztosított az ellátás.

Az Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik az intézmény, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.

Az étkeztetés igénybevétele Karcagon az év minden napján biztosított, Berekfürdő vonatkozásában munkanapokon biztosított a szolgáltatás. Lehetőség van a napi egyszeri meleg étel elvitelére, illetve lakásra történő kiszállítására.
Ha az étkeztetésben részesülő személy egészségi állapota indokolja az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetés lehetősége is biztosított Karcagon.

Az ebéd kiszállítása Karcag területén társadalmi gondozók, Berekfürdő területén szociális gondozók segítségével történik. Az ebédet lehetőség szerint minden ellátotthoz 13.00 óráig juttatjuk el.

Házi segítségnyújtás

5300 Karcag, Szabó József u. 6
Telefon: 59/312-769
Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 7.30 – 16.00; péntek: 7.30 – 13.30

5309 Berekfürdő, Berek tér 11.
Telefon: 59/319-113
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8.00 – 16.00

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
– az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
– az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,
– a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

A házi segítségnyújtás szakmai tartalma:
– az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
– az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
– a segítségnyújtás a higiénia megtartásában,
– közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (különösen – bevásárlás,takarítás, mosás, meleg étel biztosítása),
– segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,
– segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
– részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében,
– az ellátást igénybe vevő segítése a számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,
– az előgondozást végző személlyel való együttműködés,
– szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

Családsegítés

5300 Karcag, Püspökladányi út 33.
Telefon: 59/312-450
Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 7.30 – 16.00; péntek: 7.30 – 13.30

5309 Berekfürdő, Berek tér 11.
Telefon: 59/319-113
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8.00 – 12.00

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Feladatai:
– a legkorábbi segítségnyújtás érdekében a családok körében fellépő szociális feszültségek okainak feltárása, a felszámolásukra javaslat készítése,
– a terület lakosságának szociális állapotát veszélyeztető tényezők felmérése, az adatok elemzése,
– a fenti veszélyeztetettség okainak megelőzése, egyéni és csoportos preventív módszerek tervezése,
– javaslattétel a terület sajátos szociális problémáinak megoldására,
– a szolgáltatáshoz kapcsolódó közérdekű és meghatározott célú felajánlások összehangolása,
– a természetbeni és anyagi támogatások közvetítése,
– a szociális válságkezelés (krízisintervenció),
– egészségügyi és ügyintézési tanácsadás,
– jogi tanácsadás közvetítése,
– az egyének és családtagok kapcsolatkészségének javítása (konzultáció),
– a speciális élethelyzetű egyének ügyeinek intézése, támogatásuk megszervezése,
– a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, -valamint
– magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
– a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
– az aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyezettekkel kapcsolatos együttműködési kötelezettségekből fakadó programok szervezése.

Szolgáltatáselemek, tevékenységek:
– a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás
– családgondozás
– pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése
– egyéni és csoportos terápiás programok szervezése
– közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő programok és szolgáltatások szervezése, nyújtása

Gyermekjóléti Szolgálat

5300 Karcag, Püspökladányi út 33.
Telefon: 59/312-450
Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 7.30 – 16.00; péntek: 7.30 – 13.305309

5309 Berekfürdő, Berek tér 11.
Telefon: 59/319-113
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8.00 – 12.00

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával – a Szociális Munka Etikai Kódexében foglaltak szerint – szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Az alábbi feladatokat látja el:

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:
– a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutást segíti,
– a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezi,
– gondoskodik a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatásáról, segítéséről, tanácsokkal való ellátásáról, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezésről,
– szabadidős programokat szervez,
– segíti a hivatalos ügyek intézését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:
– működteti a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételét elősegíti a megelőző rendszerben,
– feltárja a veszélyeztetettséget előidéző okokat, és ezek megoldására javaslatot készít,
– a gyermekekkel kapcsolatban lévő intézményekkel való együttműködést megszervezi, tevékenységüket összehangolja,
– tájékoztatást ad az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a gyermeknek az örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

– a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása,
– a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
– az egészségügyi és a szociális ellátás – különösen a családsegítő szolgáltatás -, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése,
– javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására,
– a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:

– a családgondozás biztosítása – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
– utógondozó szociális munkát biztosít – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.

Idősek Klubja

5300 Karcag, Szabó József u. 6.
Telefon: 59/312-769
Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 7.30 – 16.00; péntek: 7.30 – 13.30

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

Alapvető szolgáltatások köre:

– igény szerint meleg élelem biztosítása;
– szabadidős programok szervezése;
– szükség szerint az egészségügyi alapellátáshoz, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése;
– hivatalos ügyek intézésének segítése;
– életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése;
– speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése;
– felvilágosító előadások szervezése egészségügyi, szociális ellátásokról;
– személyi higiénia biztosítása;
– gépkocsi használat szükség szerinti biztosítása;
– együttműködés, ismerkedés/kapcsolatok kiépítése hasonló klubokkal, kapcsolattartás nevelési-oktatási intézményekkel (iskola-óvoda);
– napi rendszerességgel torna, történések megbeszélése, napi sajtó olvasása;
– heti rendszerességgel biztosított foglalkozások: könyvtári óra, vérnyomás- és súlymérés;
– havi rendszerességgel istentisztelet;
– szolgáltatások biztosítása igény szerint: fodrász, masszőr, manikűr-pedikűr;
– névnapok, születésnapok megünneplése;
– gyógyszer felíratása, kiváltása;
bevásárlás.

Szabadidős programok:
– Fürdőlátogatások, kirándulások szervezése (az ellátottak igénye alapján választva ki a helyszíneket), kerti mulatságok.
– Szűrővizsgálatokon való részvétel, egészségügyi felvilágosító előadások megszervezése.
– Kreatív foglalkozások.

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

5300 Karcag, Püspökladányi út 33.
Telefon: 59/312-450
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 7.30 – 16.00

Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) elsősorban a saját otthonukban élő harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

Feladatai körébe tartozik az ellátást igénybe vevő részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatások nyújtása, fejlesztő foglalkozások biztosítása, igényeknek megfelelő közösségi programok szervezése.

Szolgáltatások:

Az ellátottak fizikai, mentális/szellemi állapotának megfelelő szolgáltatások nyújtása:
– az ellátottak egészségi állapotának megfelelő szabadidős programlehetőség biztosítása;
– terápiás jellegű foglalkoztatás szervezése a gondozottak számára;
– igény szerint meleg élelem biztosítása;
– személyi higiéné biztosítása;
– gépkocsi használat szükség szerinti biztosítása;
– kapcsolattartás a gondozottak szüleivel, törvényes képviselőivel;
– kapcsolattartás a szaktanácsadókkal (gyógypedagógus, pszichológus, orvos);
– kapcsolattartás kiépítése hasonló otthonokkal, érdekképviseleti szervekkel;
– szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése;
– hivatalos ügyek intézésének segítése;
– napi rendszerességgel torna, történések megbeszélése;
– életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése;
– névnapok, születésnapok megünneplése;
– speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

Szabadidős programok:
– Fürdőlátogatások, kirándulások szervezése (az ellátottak igénye alapján választva ki a helyszíneket).
– Készségfejlesztő, terápiás foglalkozások (üvegfestés, gyöngyfűzés, plakátkészítés).

A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken nyújt az intézmény:

Étkeztetés, Házi segítségnyújtás:
5300 Karcag, Szabó József u. 6. Telefon: 06-59/312-769
5309 Berekfürdő, Berek tér 11. Telefon: 06-59/319-113

Idősek Klubja:
5300 Karcag, Szabó József u. 6. Telefon: 06-59/312-769

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona:
5300 Karcag, Püspökladányi út 33. Telefon: 06-59/312-450

Családsegítés, Gyermekjóléti Szolgálat:
5300 Karcag, Püspökladányi út 33. Telefon: 06-59/312-450; 06-59/311-006

Készenléti szolgálat
Célja a Család és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A telefonos készenléti szolgálat a Központ nyitvatartási idején túl hívható az alábbi időpontokban:

Hétfő 16:00 – Kedd 07:30-ig,
Kedd 16:00 – Szerda 07:30-ig,
Szerda 16:00- Csütörtök 07:30-ig,
Csütörtök 16:00 – Péntek 07:30-ig,
Péntek du. 13:30 – Hétfő reggel 07:30–ig.

A készenléti szolgálat telefonszáma:
+36305709611
A telefonszám hívása nem ingyenes.

Oldal tetejére